آقای دکتر نجف آقایی

Dr. Najaf Aghaei

هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی

Researcher ID: (398399)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.