آقای دکتر یحیی مدرسی تهرانی

Dr. Yahya Modarresi

استاد زبان شناسی اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398286)

1
19
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی