زهرا باباخانلو | سیویلیکا

زهرا باباخانلو

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی زهرا باباخانلو در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات حقوق (مدیر داخلی)
  • فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی (مدیر اجرایی)
  • فصلنامه رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت (مدیر اجرایی)