منا گلابی | سیویلیکا

منا گلابی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی منا گلابی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (دبیر کنفرانس)
  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)