آقای دکتر فرشید خجسته

Dr. Farshid Khojasteh

Department of Mathematics, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran

Researcher ID: (396922)

32
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور