محسن دیمه کار گراب | سیویلیکا

دکتر محسن دیمه کار گراب

دانشیار دانشکده علوم قرآنی مشهد، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، ایران.

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی محسن دیمه کار گراب در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پژوهش نامه نقد آراء تفسیری (مدیر مسئول)
  • دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (عضو هیات علمی)