آقای یاشار گرجی نژاد

Yashar Gorjinezhad

پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

Researcher ID: (396627)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.