مهدی بیاتی | سیویلیکا

دکتر مهدی بیاتی

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهدی بیاتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی (هیات تحریریه)