آقای دکتر مهدی بیاتی

Dr. Mahdi Bayati

عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی

Researcher ID: (396625)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.