زهرا رضائی شهسوارلو | سیویلیکا

زهرا رضائی شهسوارلو

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی زهرا رضائی شهسوارلو در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنگره بین المللی مراقبت های تسکینی و حمایتی در سالمندان (دبیر اجرایی)