منوچهر فتحی مقدم | سیویلیکا

دکتر منوچهر فتحی مقدم

Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

معرفی

استان
خوزستان
شهر
اهواز

سمتهای علمی و اجرایی منوچهر فتحی مقدم در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مجله مهندسی هیدرولیک و آب (سردبیر)
  • دانشگاه شهید چمران اهواز (عضو هیات علمی)

مقالات منوچهر فتحی مقدم در کنفرانس های داخلی

ارزیابی پوششهای بتنی و ژئوسنتتیکی(ژئوممبران) در کانالها
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی کیفی آب رودخانه کندگ واقع در استان خوزستان از جنبه مصرف کشاورزی
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
ضر یب دبی در مدل سرریز - دریچه
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
ضریب دبی دریچه های قطاعی در حالت مستغرق
سال 1385
ارائه شده در هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
راندمان بهره برداری فعلی و استاندارد سیستمهای پمپاژ بزرگ
سال 1385
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
ارزیابی دقت نرم افزار Wis-Iran در تهیه نقشه های پتانسیل باد در خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد
سال 1385
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
کالیبراسیون روش دیکن در برآورد سیلاب حداکثر در حوضه فاقد آمار خوزستان
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
مدل بندی سیلابهای حوضه مارون-جراحی به منظور طراحی سازه های هیدرولیکی
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
برآورد بار رسوب رودخانه مارون به مخزن سد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)
اندازه گیری پارامترهای زبری برای پوششهای گیاهی بلند در مجاری روباز
سال 1385
ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده در غلظت های مختلف
سال 1385
ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تاثیر مواد فولکوله ساز و پراکنده ساز روی تغییرات غلظت و سرعت سقوط رسوبات چسبنده
سال 1385
ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
استفاده از روش رگرسیون چندگانه بمنظور مدل بندی منطقه ای سیلاب مطالعه موردی : حوضه آبخیز مارون،الله و جراحی
سال 1385
ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ درمقاطع واگرا
سال 1385
ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی شدت اختلاط جریانهای غلیظ درمقاطع واگرا
سال 1385
ارائه شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی آزمایشگاهی ضریب زبری گیاهان طبیعی موجود در ساحل رودخانه ها در شرایط نیمه مستغرق
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی خلاءزائی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سد بالارود با استفاده از مدل فیزیکی
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعیین سرعت سقوط رسوبات چسبنده مخزن سد دز
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
تأثیر تراکم پوشش گیاهی شاخه ای بر سرعت برشی جریان رودخانه ای
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاثیر پوشش گیاهی غیر مستغرق در آبگذری رودخانه ها
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
نقش ساختار انتهای حوضچه های آرامش روی فشارهای دینامیکی و استاتیکی
سال 1387
ارائه شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
ضریب زبری پوشش گیاهی طبیعی در ساحل رودخانه ها
سال 1386
ارائه شده در نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
پیش بینی سیلاب های حوضه آبریز مارون بر اساس داده های بارندگی بالا دست با استفاده از مدل ریاضی
سال 1386
ارائه شده در نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
بررسی آزمایشگاهی ضریب مانینگ گیاه گز جهت جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه های آبخیز
سال 1386
ارائه شده در چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
بهینه سازی مصرف انرژی در سیستمهای پمپاژ بزرگ
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
پیش بینی میزان آبشستگی پایین دست سرریز جام پرتابی بوسیله شبکه عصبی
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
بررسی تأثیر آبپایه بتنی پیوسته بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش استاندارد تیپ 2
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
بررسی مقاومت و استحکام گیاهان در مقابل جریان با استفاده از گیاهان طبیعی در شرایط آزمایشگاهی
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
پیشبینی ابعاد حفره آبشستگی پائین دست سازه های آبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
بررسی اثر تراکم پوشش گیاهی غیر مستغرق روی ضریب زبری درسواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
بررسی عملکرد هیدرولیکی پرتاب کنندهی جامی در پایاب سرریز سد بالارود به کمک مدل فیزیکی
سال 1387
ارائه شده در سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
بررسی آزمایشگاهی مقاومت هیدرولیکی گیاهان در سواحل و دشتهای سیلابی
سال 1387
ارائه شده در هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بهینه یابی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست سرریز های جامی شکل با استفاده از سیستم تطبیقی عصبی-فازی
سال 1387
ارائه شده در هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی اثر تغییرات عمق پایاب بر فشارهای هیدرواستاتیکی کف حوضچه آرامش در دبی های متغیر
سال 1387
ارائه شده در هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
مطالعه فشار دینامیکی کف حوضچه آرامش با استفاده از مدل فیزیکی(مطالعه موردی سد نمرود)
سال 1387
ارائه شده در هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
آستردهی شیمیایی جداره کانالها با استفاده از نمکهای سدیم
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
طراحی اندازه سنگچین پایدار در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش به منظور کنترل آبشستگی با استفاده از مدل فیزیکی (مطالعه موردی سد نمرود)
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
اثر تغییرات عمق پایاب بر فشارهای هیدرواستاتیک کف حوضچه آرامش
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی تأثیرشیب های مختلف سازه شیب معکوس انتهایی بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش سد گلابر
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بهینه سازی انرژی مصرفی برای پمپاژ آب درتلمبه خانه های غیرمکانیزه
سال 1387
ارائه شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تاثیر دبی و عمق آب پایین­دست حوضچه آرامش سرریز سد نمرود بر فشار دینامیکی کف حوضچه با استفاده از مدل فیزیکی
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی عملکرد حوضچه آرامش تیپ دو USBR در دبی های متفاوت بر اساس مدل فیزیکی مطالعه موردی سد مخزنی نمرود
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
کنترل آبشستگی در پایاب فرسایش یافته حوضچه آرامش بوسیله سنگچین (مطالعه موردی سد نمرود(
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تنداب و پنجه سرریز سد نمرود و مقایسه سرعت با روابط استاندارد
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
فشارهای دینامیکی در حوضچه های آرامش
سال 1388
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
بررسی آزمایشگاهی اثر تغییر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب زبری مانینگ در رودخانه ها
سال 1386
ارائه شده در ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی تغییرات سرعت جریان آب در تندآب و پای سرریز سد بالارود و مقایسه سرعت با روآبط استاندارد
سال 1386
ارائه شده در ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی توزیع فشار هیدرودینامیکی و نوسانات لحظه ای فشار بر روی سرریز سد بالارود
سال 1386
ارائه شده در ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی خلاء زایی (کاویتاسیون) بر روی سرریز سدبالارود با استفاده از مدل فیزیکی
سال 1386
ارائه شده در ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی پدیده کاویتاسیون در طول سرریز با استفاده از مدل فیزیکی
سال 1388
ارائه شده در هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه‌های آرامش تیپ 2
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری آب
بررسی پدیده کاویتاسیون در طول سرریز با استفاده از مدل فیزیکی
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری آب
بهینه‌سازی آزمایشگاهی دیواره‌های هدایت جریان سرریز سد بالارود
سال 1388
ارائه شده در دومین کنفرانس سراسری آب
تحلیل تنش برشی در کانالهای مستطیلی صاف
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تخلخل بر حدکثر عمق آبشستگی آبشکن­هایL شکل نفوذپذیر در شریط آب زلال
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
مقایسه مدل فیزیکی و مدل ریاضی 3 بعدی جریان غلیظ
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی خلاء زیی (کاویتاسیون) بر روی تنداب سرریز سد بالارود با استفاده از مدل فیزیکی با مقیاس بزرگ
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی اثر نوع پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی در حالت غیرمستغرق
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی و ساماندهی خور های جزر و مدی با استفاده از مدل هیدرودینامیک 11 MIKE (مطالعه موردی خور بندر ماهشهر)
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی تاثیر باربستر بر روی ضریب مقاومت جریان در شیب های تند
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
مدیریت حوزه ها و رودخانه های مرزی در منابع آبی مشترک (مدیریت موردی، رودخانه ایندوس هند و پاکستان)
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
کاربرد مدل یک بعدی واسنجی شده (HEC-RAS) در محاسبات پروفیل سطح آب رودخانه ها (مطالعه موردی: رودخانه چرداول- بازه چناره)
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی رابطه ضریب زبری مانینگ با عمق و سرعت نسبی جریان تحت تاثیر تراکم پوشش گیاهی
سال 1388
ارائه شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی اثر نسبت استغراق و سرعت جریان روی ضریب زبری در سواحل رودخانه ها و دشت های سیلابی با پوشش گیاهی در حالت غیر مستغرق
سال 1388
ارائه شده در پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
بررسی اثرات طرح آبخیزداری تبدیل دیم زارهای کم بازده به مراتع دائمی بر کاهش فرسایش و رسوب حوضه آبخیز آدینه مسجد"
سال 1388
ارائه شده در پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
اندازه گیری نیروی برشی در کانال ذوزنقه ای صاف
سال 1389
ارائه شده در همایش علمی چالش آب در استان قم
بررسی مدل تلاطمی k-ε در تخمین تنشبرشی در کانال مستطیلی صاف
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
اندازه گیری مستقیم تنش برشی در کانالهای مستطیلی صاف
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی کارایی مدل تلاطمی انتقال تنش برشیSST) در تخمین تنش برشی کانالهای باز
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تخمین تنش برشی در مقطع مستطیلی با زبری ناهمگن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی نوسانات فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل وارد بر دیواره های جانبی تحت اثر عمق پایاب
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل وارد بر دیواره های جانبی تحت تاثیر تغییر زاویه دیواره
سال 1390
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
کاربرد مدل فازی عصبی در تخمین تنش برشی در مقطع مستطیلی با زبری ناهمگن
سال 1390
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
بررسی خلا زایی کاویتاسیون برروی پرتاب کننده جامی شکل سد بالارود به کمک مدل فیزیکی
سال 1390
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
بررسی نوسانات فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل وارد بر دیواره های جانبی تحت اثر عمق پایاب
سال 1390
ارائه شده در چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
رفتار سنجی فشار های دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتاب کننده جامی شکل
سال 1390
ارائه شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
بررسی آزمایشگاهی نقش پوشش گیاهی در تالاب ها
سال 1387
ارائه شده در اولین همایش ملی تالاب های ایران
شبیه سازی روند رسوب گذاری رودخانه دز در شرایط فلاشینگ سد دزبا استفاده از مدل 11 MIKE
سال 1390
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه های آرامش تیپ2
سال 1388
ارائه شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
پیش بینی سطح آب رودخانه کارون در ایستگاه اهواز با استفاده از مدل FASTER
سال 1390
ارائه شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی پدیده کاویتاسیون در طول پرتابه جامی شکل سرریز سد بالارود با استفاده از مدل FLOW3D
سال 1390
ارائه شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از پرتابه جامی شکل مدل فیزیکی سد بالا رود
سال 1390
ارائه شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
توزیع تنش برشی در کانالهای منشوری روباز
سال 1390
ارائه شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر ارتفاع صفحات مستغرق در حجم حفره آبشستگی اطراف آن در خم 180 درجه
سال 1390
ارائه شده در پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
فشارهای دینامیکی ناشی از جت قائم در حالت استغراق کامل تحت اثر ارتفاع ریزشهای مختلف
سال 1390
ارائه شده در همایش ملی سازه، راه، معماری
انتقال بین حوضه ای و توسعه پایدار
سال 1391
ارائه شده در همایش ملی انتقال آب بین حوضه‌ای (چالش‌ها و فرصت‌ها)
تعیین توزیع تنش برشی در کانالهای مستطیلی و ذوزنقه ای
سال 1391
ارائه شده در نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای موج بر تغییر شکل دیوار ساحلی سکویی شکل پذیر تحت امواج نامنظم دریا
سال 1391
ارائه شده در دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
شبیه سازی عددی جریان و انتقال رسوب در اطراف پایه پل
سال 1391
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
ارزیابی آزمایشگاهی مدل پارتنیادس برای تعیین نرخ فرسایش بستر چسبنده
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
مدلسازی هیدرولیک سه بعدی جریانهای آشفته دردهانه آبگیرهای جانبی ازرودخانه مطالعه موردی آبگیر سیلابی
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی اثرهندسه دیواره هدایت برالگوی جریان و منحنی دبی - اشل سرریزسد بالا رود با مدل FLOW3D
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی توزیع فشارهیدرودینامیکی و نوسانات لحظه ای فشاردرطول پرتابه جامی شکل سدبالا رود
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی آزمایشگاهی تاثیر تراز آب برپایداری دیواره ساحلی سکویی شکل پذیر
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی تغییرات تنش برشی درمقطع مرکب مستطیلی
سال 1391
ارائه شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
تعیین میزان فرسایش و رسوب در یک شبکه آبیاری زهکشی به روش تجربی PSIAC با استفاده از نرم افزار GIS
سال 1392
ارائه شده در چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
بررسی تاثیر اندازه ذرات رسوب بر عمق آبشستگی موضعی پایه پل دربستر متحرک
سال 1392
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
بررسی پارامترهای هیدرولیکی موثر بر مقاومت هیدرولیکی جریانهای کم عمق درمناطق کوهستانی
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تاثیر عملکرد شیر بر امواج فشاری ناشی از ضربه قوچ
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی موثر بر ضریب مقاومت جریان درمناطق کوهستانی
سال 1393
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
ضریب آبگذری سرریزهای کرامپ گابیونی در شرایط جریان آزاد
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
شبیه سازی فیزیکی و عددی نشت در جریانهای غیرماندگار سریع
سال 1394
ارائه شده در دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
بررسی آزمایشگاهی سرعت متوسط موج فشاری ناشی از ضربه قوچ
سال 1392
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی اثر همگرایی و واگرایی لوله های سری بر میزان تغییرات افت فشار در جریان میرای افزاینده
سال 1393
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی اندازه طول شکست جت های آب ریزشی در حالت آزاد
سال 1393
ارائه شده در سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
ضریب گذردهی جریان در سرریزهای گابیونی با شیب بالادست تاج در شرایط جریان آزاد
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
بررسی ضریب آبگذری سرریزهای لبه پهن گابیونی در شرایط جریان آزاد
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
مدل سازی عددی اثر دیواره روزنه دار و دیوارپیوسته بر کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه آرامش با flow3
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
شبیه سازی تأثیر میزان تخلخل بر دبی درونگذر در سرریزهای لبه پهن گابیونی
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
بررسی ضریب زبری رودخانه کارون در بازه ملاثانی تا فارسیات با در نظر گرفتن پوشش گیاهی مستغرق
سال 1391
ارائه شده در همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
عملکرد هیدرولیکی سرریزهای لبه پهن گابیونی در شرایط جریان مستغرق
سال 1394
ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
آستانه استغراق در سرریز لبه پهن گابیونی با شیب کناری
سال 1395
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
بررسی علل نشت و ترکیدگی لوله های GRP در نقاط خط القعر کوهستانی خطوط انتقال آب (مطالعه موردی)
سال 1395
ارائه شده در چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر کاهش نیروی امواج شکنا
سال 1394
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
مطالعه آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر کاهش نیروی امواج ناشکنا
سال 1394
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی تغییرات طول شکست در جت های آب ریزشی متراکم
سال 1394
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی اثر عمق آب نزدیک ساحل شیبدار بر تغییر شکل امواج منفرد
سال 1394
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی اثر شیب بالادست و پایین دست سرریز گابیونی لبه پهن بر ضریب دبی
سال 1394
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
مطالعه آزمایشگاهی اثر شیب بر کاهش نیروی امواج ناشکنا در سواحل با پوشش گیاهی
سال 1394
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی تاثیر نوسانات لحظه ای فشار بر شدت شکل گیری کاویتاسیون در طول پرتابه جامی شکل با استفاره از مدل فیزیکی سرریز سد بالارود
سال 1394
ارائه شده در دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی توزیع تنش برشی در مقاطع عرضی کانال های نیم سهموی
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
تعیین ضریب مقاومت جریان در کانال های نیم سهموی
سال 1396
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
طراحی ، ساخت وکالیبراسسیون سامانه اندازه گیری مشخصه های موج در کانال های باز
سال 1396
ارائه شده در سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
ارزیابی عملکرد و کالیبراسیون سنسور التراسونیک و سنسور فشار در اندازه گیری ارتفاع سیال در مخازن
سال 1396
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
مدلسازی عددی ضربه قوچ در خطوط لوله پلی اتیلن
سال 1396
ارائه شده در دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
طراحی و ساخت سامانه رطوبت نگار خاک
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
مدلسازی عددی پدیده های دینامیکی در شبکه های لوله ویسکوالاستیک تحت جریان گذرا
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
نشت یابی در خطوط پلیمری با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان گذرا
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
هیدرولیک جریان گذرا در خطوط لوله ویسکوالاستیک
سال 1397
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر شکل سربار در خاکریز دانه ای بر تغییر شکل دیوار حایل طره ای صاف
سال 1397
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
اندازه گیری دبی مجاری با شیب تند با استفاده از LSPIV
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
بررسی آزمایشگاهی فشار وارده ناشی از سربار بر تغییرشکل دیوار حایل طره ای صاف
سال 1397
ارائه شده در کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
اثر زاویه همگرایی جت چگال بر اختلاط منحنی سقوط جریان
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی فشار وارده بر دیوار حائل در اثر وجود خاکریزهای دانه ای متفاوت
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه با استفاده از روش سیستم صفحه حباب
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی عملکرد هیدرولیکی سرریز اوجی با پلان قوسی
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
پهنه بندی سیلاب روخانه کرخه با استفاده از مدل هیدرولیکی SAR CEH درمحیط SIR
سال 1397
ارائه شده در یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
بررسی مطالعات صورت گرفته به منظور تعیین انسداد در خطوط لوله با به کارگیری جریان گذرا
سال 1398
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر انسداد بر روی جریان گذرا در شبکه های لوله تحت فشار
سال 1398
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی آزمایشگاهی پرش هیدرولیکی نامتقارن در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی
سال 1398
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
بررسی آزمایشگاهی تغییرات افت ناشی از گرفتگی لوله های ویسکوالاستیک در شبکه های آبرسانی
سال 1398
ارائه شده در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
تاثیر کمربند سبز ساحلی بر کاهش نیروی امواج شکنا
سال 1398
ارائه شده در ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
بررسی تأثیر موقعیت و تعداد جت جانبی بر طول پرش نوع S در حوضچه آرامش واگرای ناگهانی
سال 1399
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
بررسی اثر زاویه جت جانبی بر طول پرش هیدرولیكی در مقطع واگرای ناگهانی در پایین دست سرریز اوجی
سال 1399
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب، آبخیز داری و مهندسی رودخانه
بررسی آزمایشگاهی اثر عمق و فاصله طولی کارگزاری پروانه توربین های جریانی بر راندمان تولید انرژی برقابی
سال 1400
ارائه شده در دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
اثر تراکم پوشش گیاهی انعطاف پذیر در جذب مومنتوم جریان رودخانه
سال 1400
ارائه شده در دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

مقالات منوچهر فتحی مقدم در ژورنال های داخلی

تخمین ابعاد حفره آبشستگی تحت اثر جت قائم دایرهای مستغرق
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
بررسی آزمایشگاهی اثر هوادهی به جت های قائم بر ابعاد حفره ی آبشستگی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مهندسی عمران فردوسی
مروری بر تحقیقات استهلاک ومیرایی امواج دریا از طریق پوشش گیاهی ساحلی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم و فناوری دریا
به کار گیری ساختارهای متخلخل برای حفاظت خط لوله در مقابل ضربه قوچ
سال 1397
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
نشت یابی در خطوط لوله ویسکوالاستیک با استفاده از حل معکوس جریان گذرا
سال 1397
ارائه شده در مجله آب و فاضلاب
کاربرد همزمان سنگچین و المان های شش پایه در کنترل عمق آبشستگی اطراف تکیه گاه پل مستطیل شکل
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
مدل سازی عددی پدیده های دینامیکی افت غیرماندگار و اثرات ویسکوالاستیک در خطوط لوله تحت جریان گذرا
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تخمین عمق استغراق بحرانی در آبگیرهای افقی منشعب از مخزن با استفاده از روش های هوشمند و آماری
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تخمین توزیع اندازه ذرات در رودخانه های با بستر شنی به روش پردازش تصویر
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی اثر جنگل ساحلی بر جذب نیروی امواج منفرد شکنا در سواحل شیبدار
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
مطالعه اثر فاصله و قطر نشت بر مشخصات هیدرولیکی امواج فشاری جریان غیرماندگار
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
مدل سازی عددی جریان گذرا در شبکه آبرسانی ویسکوالاستیک
سال 1397
ارائه شده در مهندسی آبیاری و آب ایران
مدلسازی عددی افت انرژی در تندآب با موانع مکعبی
سال 1397
ارائه شده در مهندسی آبیاری و آب ایران
کنترل پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با دیواره روزنه دار
سال 1396
ارائه شده در مهندسی آبیاری و آب ایران
تاثیر سیستم تزریق هوا در کاهش آبشستگی قوس ملایم 90 درجه
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه هیدرولیک
تحلیل تنش برشی در کانال های روباز با مقطع مستطیلی به روش تعادل نیرو
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه هیدرولیک
یادداشت تحقیقاتی بررسی تغییرات کاهش فشار ناشی از جریان میرای افزاینده در لوله های سری
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه هیدرولیک
تحلیل تنش برشی در کانال های نیم سهموی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تعیین آزمایشگاهی تنش برشی متوسط در کانال های مستطیلی و ذوزنقه ای صاف به روش مستقیم
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی اثرات غیرماندگاری افت بر سیستم انتقال آب نیروگاه برقابی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تاثیر پوشش گیاهی بر میزان ضریب کشش گروهی درختان و مقاومت پوشش در مقابل امواج ساحلی
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تخمین سطح ویژه خاک به کمک توابع انتقالی
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
بررسی اثر جنگل ساحلی بر تغییرات نیرو و عمق آب گرفتگی امواج شکسته شده
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی آزمایشگاهی جریان مستغرق سرریز گابیونی لبه پهن با شیب بالادست و پاییندست
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی هیدرولیک جریان میرا درخطوط لوله انشعابی
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
فرمولی فیزیک مبنا برای شار فرسایش بستر چسبنده
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی مقاومت پوشش گیاهی غیر مستغرق در مقابل جریان در ساحل رودخانه ها
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه علوم آب و خاک
بررسی اندازه طول شکست جت های آب ریزشی در حالت آزاد
سال 1398
ارائه شده در نشریه آبیاری و زهکشی ایران
بررسی مقاومت پوشش گیاهی غیر مستغرق در مقابل جریان در ساحل رودخانه ها
سال 1387
ارائه شده در دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
بررسی فرایند ته نشینی و تحکیم رسوبات چسبنده مخزن سد دز
سال 1386
ارائه شده در دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
بررسی هیدرولیک جریان میرا در خطوط انتقال آب تحت فشار انعطاف پذیر
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی تغییرات تنش برشی در مقطع مرکب مستطیلی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت در حوضچه های آرامش تیپ ۲
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل در زوایای مختلف
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی خصوصیات فیزیکی رسوبات همیشه مستغرق مخزن سد دز با استفاده از اندازه گیری میدانی و روش های تجربی
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی فشارهای دینامیکی وارد بر دیواره جانبی، ناشی از جت خروجی از پرتابه جامی شکل در حوضچه مستغرق
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تبررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری جداره کانال بر روی الگوی جریان در قوس ۹۰ درجه تند
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی فشارهای دینامیکی ناشی از برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل با در نظر گرفتن عمق پایاب
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تعیین تنش برشی متوسط کف و جداره ی در کانال های مستطیلی صاف
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
تنش برشی در کانال ذوزنقه ای صاف
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی نحوه تغییرات سرعت پیشانی جریان غلیظ با تغییرات دبی و شیب در یک مقطع واگرا
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
گزارش فنی: بررسی اثر نسبت طول به عرض روزنه های مستطیلی بر ضریب دبی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز
تشخیص نشت در خطوط انتقال پلی اتیلن با استفاده از بازتاب موج فشاری جریان گذرا
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
بررسی فشارهای ناشی از برخورد جت های ریزشی به بستر حوضچه استغراق
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک
اثر شیب صفحه دریچه کشوئی بر ویژگی های هیدرولیکی آن
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک
بررسی آزمایشگاهی اثر پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه های آبخیز
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز
تخمین اندازه سنگ چین پایدار به منظور جلوگیری از پیشرفت آبشستگی در پایاب حوضچه آرامش(مطالعه موردی: سد نمرود)
سال 1390
ارائه شده در مجله پژوهش آب ایران
بررسی رابطه تخلخل با حداکثر عمق آبشستگی آبشکن های L شکل نفوذپذیر با زبانه به سمت بالادست و پایین دست در شرایط آب زلال
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه آب و خاک
ارزیابی افت اصطکاک غیرماندگار در جریان گذرا
سال 1395
ارائه شده در مهندسی آبیاری و آب ایران
بررسی اثر پوشش گیاهی ساحلی بر میرایی نیروی مخرب امواج منفرد ناشکنا در سواحل شیبدار
سال 1395
ارائه شده در مهندسی آبیاری و آب ایران
بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی تنش برشی بحرانی برای فرسایش سطحی بستر چسبنده
سال 1391
ارائه شده در مهندسی آبیاری و آب ایران
تاثیر مخلوط خاکستر پوسته برنج و آهک بر ضریب آبگذری اشباع افقی خاک ماسه سیلتی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
بررسی آزمایشگاهی جریان آزاد و مستغرق بر روی سرریزهای شیب دار
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
مطالعه آزمایشگاهی کاهش نیروی امواج شکنا توسط پوشش های بلند درختی مستغرق و غیرمستغرق
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی
اندازه گیری جریان روی شیب تند با استفاده از سرعت سنجی بزرگ مقیاس تصویری ذرات LSPIV
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری
برآورد نفوذپذیری خاک های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مولفه های فیزیکی
سال 1394
ارائه شده در مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی
مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه علوم و فنون دریایی
تحلیل جریان غیرماندگار سریع در خطوط لوله توسط مدل اصطکاکی غیرماندگار
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه دانش آب و خاک
بررسی کارآیی پوشش درختی ساحلی در حفاظت از سواحل در مقابل امواج
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه دانش آب و خاک
اثرات متقابل سرریز و دریچه بر مشخصه های دبی در سازه جریان ترکیبی سرریز- دریچه
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه دانش آب و خاک
پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با آستانه روزنه دار و پیوسته
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه دانش آب و خاک
مطالعه آزمایشگاهی اثر کمربند سبز بر کاهش نیروی موج در سواحل شیبدار
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه دانش آب و خاک
اثر قطر خروجی و ارتفاع ریزش بر ضریب فشار دینامیکی جت های قائم در حالت ریزش آزاد
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه دانش آب و خاک
بررسی اثر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی درحالت غیر مستغرق
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
بررسی سرعت جبهه و شدت اختلاط جریان های غلیظ ورودی به یک مقطع واگرا
سال 1386
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران

طرح های پژوهشی منوچهر فتحی مقدم

بررسی و بهینه سازی راندمان کار الکتروپمپها با تاکید بر سیستم پمپاژ شرکت های بهره برداری وابسته
سال 1386
ارائه شده در سازمان آب و برق خوزستان
ارزیابی رسوبگذاری در مخزن سد تنظیمی دز با استفاده از مدلهای ریاضی Bri-Stars و Hec-6
سال 1383
ارائه شده در سازمان آب و برق خوزستان
شبیه سازی عددی غللظت رسوب حد فاصل سد های دز و تنظیمی دزفول در شرایط فلاشینگ سد دز
سال 1392
ارائه شده در سازمان آب و برق خوزستان
برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت و حفاظت آبراهه ها و مسیل ها
سال 1390
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
بررسی برنامه راهبردی تحقیقات مدیریت و حفاظت آبراهه ها و مسیل ها
سال 1389
ارائه شده در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی