حشمت اله صمیمی | سیویلیکا

دکتر حشمت اله صمیمی

دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

معرفی

استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی حشمت اله صمیمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهرکرد (عضو هیات علمی)

مقالات حشمت اله صمیمی در کنفرانس های داخلی

حذف فسفات از زه آب کشاورزی با استفاده از نانو جاذب فعال بیوچار باگاس نیشکر
سال 1400
ارائه شده در دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
بررسی مدل های سینتیک و هم دمای جذب فسفات توسط بیوچار باگاس نیشکر
سال 1400
ارائه شده در دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک