خانم دکتر سمیه صفری

Dr. Somayeh Safari

استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (394268)

35
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی