آقای دکتر خیام صالحی

Dr. Khayam Salehi

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (394234)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.