آقای دکتر محمد جاویدی

Dr. Mohammad Javidi

Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz

Researcher ID: (392542)

1
3
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور