فرزانه رفیع صداقت

دانشجوی دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی (Ph.D)

Researcher ID: (391693)

2
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • جایزه دکتر ابریشم چیان
  • جایزه دانشجوی ممتاز