آقای پروفسور عباس سقایی

Prof. Abbas Saghaei

استاد تمام مهندسی صنایع، دانشکده فنی

Researcher ID: (391370)

53
15

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی