آقای دکتر سمیه شاهرخ شهرکی

Dr. Somayeh Shahrokh shahraki

استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (388848)

1
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور