سید عبدالمجید موسوی | سیویلیکا

سید عبدالمجید موسوی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید عبدالمجید موسوی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سومین همایش جایگاه محصولات استراتژیک در امنیت غذایی و کشاورزی پایدار (دبیر کنفرانس)