آقای دکتر سعید رحیمی

Dr. Saeed Rahimi

استاد - اندودانتیکس - تبریز

Researcher ID: (387040)

1
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور