آقای دکتر رضا پورقلی

Dr. Reza Pourgholi

School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran

Researcher ID: (385234)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.