آقای دکتر هادی صفری فارمد

Dr. Hadi Safari

مدیر مرکز رشد و پارک علم و فناوری موسسه آموزش عالی وحدت

Researcher ID: (384850)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.