آقای دکتر مرتضی کریمی

Dr. Morteza Karimi

عضو هیئت علمی و مدیر گروه جغرافیای دانشگاه جامع امام حسین(ع)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (383172)

4
8

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی