بختیار جواهری | سیویلیکا

دکتر بختیار جواهری

استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان

معرفی

استان
کردستان
شهر
سنندج

سمتهای علمی و اجرایی بختیار جواهری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه سیاست­ ها و تحقیقات اقتصادی (مدیر مسئول)
  • دانشگاه کردستان (عضو هیات علمی)

مقالات بختیار جواهری در کنفرانس های داخلی

بررسی نقش واهمیت اقتصادی بخش بیمه در اقتصاد ایران
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
بانک و رشد اقتصادی ایران
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر پذیرش ریسک و تصمیمات سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران
سال 1395
ارائه شده در پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی
سال 1400
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و علوم اسلامی

مقالات بختیار جواهری در ژورنال های داخلی

بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای درحالتوسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیشبینی کوتاهمدت فروش نفت ایران به این کشور دوره زمانی 2005-1970
سال 1389
ارائه شده در دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی
بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی استان ایلام با استفاده از جدول داده ستانده
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه توسعه و سرمایه
سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان ایلام به واردات واسطه ای با استفاده از جدول داده-ستانده
سال 1397
ارائه شده در دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران
بررسی تاثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه منتخب
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی
بررسی عوامل موثر بر نرخ شهرنشینی در استانهای ایران: روش اقتصادسنجی فضایی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات شهری
برآورد سرمایه انسانی در ایران با استفاده از منطق فازی
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران
بررسی تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر رفتار مصرف کننده در اقلیم کردستان عراق
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده
کیفیت آمار ثبتی دانشجویان: مطالعه موردی دانشگاه کردستان
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه کارافن