فخراله ملائی کندلوس | سیویلیکا

دکتر فخراله ملائی کندلوس

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی فخراله ملائی کندلوس در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی (دبیر علمی)
  • اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)