آقای دکتر وحید نیری

Dr. Vahid Nayeri

دانشیار دانشکده فناوری های نوین و مدیر گروه فناوری ماهواره مدیر فنی آزمایشگاه تحقیقاتی آنتن و مایکروویو

Researcher ID: (382750)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.