آقای دکتر رضا خاکی

Dr. Reza Khaki

دانشیار دانشکده مهندسی هوافضا،دانشگاه هوایی شهید ستاری

Researcher ID: (382749)

1
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران