سمیه السادات مهدیون | سیویلیکا

سمیه السادات مهدیون

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سمیه السادات مهدیون در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهارمین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضیات (عضو کمیته علمی - هیات داوران)