آقای دکتر محمد شفیع دهاقین

Dr. Mohammad shafie Dehaghin

دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (380592)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور