آقای عزیز جلیلی هریس

Aziz Jalili Heris

فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

Researcher ID: (380468)

5
1

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

  •  Jalili Aziz, Mirzalu Afshin, "Effective Management Strategies in Educational Institutions", (2018), 4th International Conference on Psychology and Educational Sciences, Berlin