آقای مهندس محمد کولیوند

Engineer Mohammad Koolivand

Researcher ID: (376481)

1
1
2

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس تاسیسات (1393-تاکنون)
  • مشاور تاسیسات (1393-تاکنون)