آقای مهندس مهرداد خلیلی

Engineer mehrdad khalili

Researcher ID: (375228)

3
1
2

تحصیلات تخصصی

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • پرسونای شخصی - تهران/ دانشگاه تهران (1399)
  • برندینگ - جهاد دانشگاهی تهران (1398)