آقای دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی

Dr. Ali akbar Jafarpour brojeni

استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (374416)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.