خانم دکتر پیوند توفیقی بروجنی

Dr. Peyvand Tofighi borojeni

مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (373601)

5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور