خانم دکتر راضیه پور احمد جکتاجی

Dr. Raziyeh Pourahmad

دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (373592)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.