آقای دکتر علی بیاتی اشکفتکی

Dr. Ali Bayati

دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (373575)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.