سعید پورداد | سیویلیکا

دکتر سعید پورداد

Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سعید پورداد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه فنون زراعی در گیاهان صنعتی (هیات تحریریه)