خانم دکتر الهام عبدالله زاده شرقی

Dr. Elham Abdollahzadeh Sharghi

استادیار گروه پژوهشی محیط زیست

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372343)

11
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی