آقای دکتر امین رضا جمشیدی

Dr. Amin reza Jamshidi

استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)

Researcher ID: (371786)