آقای مهندس سجاد افروز

Engineer sajjad afrooz

دانشجوی ارشد مهندسی IT

Researcher ID: (370138)

10
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب مهندسی فناوری اطلاعات 1400-1400