مسعود آلگونه | سیویلیکا

دکتر مسعود آلگونه

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

معرفی

استان
اصفهان
شهر
اصفهان

سمتهای علمی و اجرایی مسعود آلگونه در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) (دبیر علمی)

سمتهای علمی و اجرایی مسعود آلگونه در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه اصفهان (عضو هیات علمی)

مقالات مسعود آلگونه در ژورنال های داخلی

شیوه برخورد فردوسی با نظام اساطیری
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی