آقای دکتر همایون همتی

Dr. Homayoun Hemat

استاد گروه ادیان و عرفان دانشگاه پیام نور، مرکز تحصیلات تکمیلی

Researcher ID: (368018)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران