آقای دکتر میرعبدالله سیدسجادی

Dr. Mir Abdollah Seyed Sadjadi

گروه شیمی دانشکده علوم

Researcher ID: (367978)

4
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران