آقای دکتر کامبیز احمدی

Dr. kambiz ahmadi

استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد

Researcher ID: (367825)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.