آقای مهندس علی لفته نعامی

Engineer Ali Lefte Naami

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران _ مهندسی و مدیریت ساخت

Researcher ID: (366616)

7
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب بازرسی، تعمیر و تقویت سازه ها در مناطق جنوبی ایران (انتشارات متخصصان _ تهران) - 1402 - فارسی