مهدی ژیانپور | سیویلیکا

دکتر مهدی ژیانپور

رئیس جهاددانشگاهی واحد اصفهان

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی مهدی ژیانپور در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهشهای مکانی فضایی (مدیر مسئول)

سمتهای علمی و اجرایی مهدی ژیانپور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • جهاد دانشگاهی (عضو هیات علمی)