آقای دکتر منصور غنیان

Dr. Mansour Ghanian

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

Researcher ID: (366011)

22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور