مهران معصومی کیان

Researcher ID: (363022)

2
2
1
1

دانشجوری دکتری حسابداری

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

  • رتبه برتر رشته حسابداری (1394)