محمد علی اصغرزاده | سیویلیکا

محمد علی اصغرزاده

دکتری

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

مقالات محمد علی اصغرزاده در کنفرانس های داخلی

انتخاب مناسبترین گزینه در تلفیق آب شور و غیرشور و تاثیرات آن بر عملکرد گندم توسط مدل swap
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
پیش بینی اثرات مدیریت های مختلف آبیاری توسط مدل SWAP
سال 1389
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
آنالیز حساسیت مدل DRAINMOD-Sنسبت به پارامترهای ورودی
سال 1389
ارائه شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
تخصیص آب در شبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)
سال 1392
ارائه شده در اولین همایش ملی بحران آب

مقالات محمد علی اصغرزاده در ژورنال های داخلی

مدلسازی تحویل حجمی آب شبکه های آبیاری در سامانه اطلاعات جغرافیایی
سال 1392
ارائه شده در دو فصلنامه مدیریت اراضی