آقای دکتر محسن نجفی

Dr. Mohsen Najafi

استادیار گروه پلیمر دانشگاه صنعتی قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (362476)

14
11
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی